ОРГАНИЗАЦИСКА СТРУКТУРА

Органи на Институтот:

 • Претседател:
  •  Ненад Тортевски
 • Собрание;
 • Управен одбор:
  • Ненад Тортевски
  • Антонио Велјанов
  • Драган Давитков
  • Срѓан Ранѓеловиќ
  • Јане Иванов
  • Огњен Блажевски
  • Владимир Соколовски
  • Марјонка Николовска
  • Љубица Јоанидис 
 • Надзорен одбор:
  • Кристина Тилиќ
  • Марјан Андонов
  • Симе Јовановски
  • Ивана Богдановска
  • Гордана Лазаревска

Комисии на Институтот:

 • Комисија за стандарди за ревизија:
  • Бојан Петрески, претседател на комисија
  • Билјана Митревска
  • Милена Јованова - Димоска
  • Иван Богдановски
  • Елена Адамова
 • Комисија за сметководствени стандарди:
  • Јасмина Рафајловска, претседател на комисија 
  • Мико Кацарски
  • Миа Јовановиќ
  • Алексеј Перчинковски
  • Ивица Марчевски
 • Дисциплинска комисија:
  • Биљана Поповска, претседател на комисија
  • Костадинка Китаноска
  • Звонко Кочовски
  • Елена Трпковска Василевска
  • Елена Кумова - Петрова
 • Комисија за образование, обука и публикации:
  • Александра Кузмановска, претседател на комисија
  • Жарко Михајловски
  • Славица Пековиќ
  • Кристина Куновска
  • Марија Божиновски
  • Сашка Бошковска Богдановска
  • Благица Шорева
 • Комисија за спроведување на испитот за стекнување на звање ревизор:
  • Александар Наумоски (Претставник од СУНРРСМ), претседател на комисија
  • Проф. Д-р. Зоран Миновски
  • Даница Ганчева
  • Ирена Стојковска
  • Љупчо Наумовски
 • Комисија за регистрација на ревизори и овластени ревизори:
  • Сузана Бошевска Јанкова, претседател на комисија
  • Елена Петровска Лазаревски
  • Николина Неновска
  • Наташа Трифуноска
  • Катарина Динева Зикова
 • Комисија за контрола на квалитетот на ревизорските услуги:
  • Гоце Христов, претседател на комисија
  • Наташа Џидрова
  • Ненад Ранѓеловиќ
  • Тијана Наумовска
  • Игор Митевски