Заштита на лични податоци

Офицер за лични податоци

ИОРРМ, согласно Законот за заштита на личните податоци, за офицер за заштита на личните податоци ја определи:

Калина Велковска, вработена во ИОРРМ

Тел: (02) 3227-599

Е-пошта: admin@iorrm.org.mk