Почитувани,

 

Во овој дел можете да најдете материјали и упатства кои се однесуваат на сметководствени и ревизорски имликации на пандемијата на COVID – 19. Ве молиме доколку располагате со релевантни материјали и упатства на оваа тема да ни ги доставите за да ги објавиме.

 

Драган Димитров

Претседател на ИОРРМ

The following publications, published by the International Federation of Accountants in the English language (© 2020 by IFAC. All rights reserved), has been translated into Serbian, Bosnian and other languages in April 2020, and are used with the permission of IFAC (© 2020 by IFAC. All rights reserved). The approved text of all IFAC publications is that published by IFAC in the English language. IFAC assumes no responsibility for the accuracy and completeness of the translation or for actions that may ensue as a result thereof. Contact Permissions@ifac.org for permission to reproduce, store or transmit, or to make other similar uses of this document.

Priprema za svijet poslije COVID-a: iskustvo profesionalnih racunovodstvenih organizacija iz jugoistocne Evrope

Ako vaša profesionalna racunovodstvena organizacija još uvijek ne radi na daljinu, iskoristite ovo kljucno vrijeme za planiranje

Ако ваша професионална рачуноводствена организација још увек не ради на даљину, искористите ово кључно време за планирање

Sedam koraka planiranja upravljanja kriznim situacijama za profesionalne racunovodstvene organizacije (PAO)

Implikacije COVIDA-19 na finansijsko izvještavanje

Moramo se pozabaviti problemom mentalnog zdravlja – posebno sada

Odgovor ibero-americkih profesionalnih racunovodstvenih organizacija na COVID-19

Информации за преземени мерки за пандемијата на COVID-19

Почитувани,

На следниот линк може да ја најдете Уредбата со законска сила за примена на Законот за трговските друштва за време на вонредна состојба, објавена во ‘Службен весник на РСМ‘ број 140/2020, 29 мај 2020 година (линк).

 

Драган Димитров
Претседател на ИОРРМ

Почитувани,

На следниот линк може да ја најдете Уредбата со законска сила за примена на Законот за трговските друштва за време на вонредна состојба, објавена во ‘Службен весник на РСМ‘ број 123/2020, 13 мај 2020 година (линк).

 

Драган Димитров
Претседател на ИОРРМ

Мерки и заклучоци од 28-та седница на Владата (25.03.2020) – Уредбата може да ја преземете   тука

Мерки и заклучоци од 33-та седница нa Владата (02.04.2020) – Уредбата може да ја преземете тука

 

 

Почитувани,

Ве известуваме дека Институтот на овластени ревизори на РМ (ИОРРМ)
континуирано ги следи препораките и предлозите од членовите во контекст на
актуелната ситуација во врска со пандемијата на вирусот КОВИД -19.

Ве известуваме дека за да се излезе во пресрет на членовите на ИОРРМ заради
надминување на финансиските потешкотии во кои што тие може да се најдат како
резултат на настаната ситуација, Управниот одбор на ИОРРМ го донесе следниот
заклучок:

1.      Рокот за плаќање на членарината за 2020 година за друштва за
ревизија и овластени ревизори – трговци поединци се  продолжува на следниот
начин: 50% од утврдениот износ за членарина да се подмири најдоцна до
31.03.2020 година, а останатите 50% најдоцна до 30.09.2020 година.

2.      Рокот за плаќање на членарината за 2020 година за овластените
ревизори се продолжува до 30.09.2020 година.

Драган Димитров

Претседател на ИОРРМ
 

Почитувани колеги,

Ве известуваме дека ИОРРМ континуирано ги следи препораките и предлозите од членовите во контекст на актуелната ситуација во врска со пандемијата на вирусот КОВИД -19.

ИОРРМ ќе се обрати до сите релевантни институции за прашања на ревизијата. Останатите барања кои се надвор од делокругот на ревизијата ( барање за одлагање на ДДВ, барање за одлагање на аконтациите на данокот на добивка, барања за одлагање на роковите за акционерските собранија итн.) треба да се упатат до надлежните институции (комори, здруженија и др.) од страна на засегнатите субјекти.

На веб страницата ќе бидат истакнати сите поднесени барања од ИОРРМ до надлежните институции, како и исходот од истите.

Воедно Ве известуваме дека сите Ваши сугестии и предлози се добредојдени, ќе бидат веднаш разгледани и по истите соодветно ќе реагираме.

Претседател на ИОРРМ,

Драган Димитров

 

- Допис до Централен Регистар на РСМ

- Допис до Министерство за финансии

- Допис до Народна банка на РСМ

- Допис до Агенција за супервизија на осигурување

Почитувани,

Согласно препораките на Владата на РСМ во врска со епидемиолошката состојба во земјата, канцеларијата на ИОРРМ е со редуциран персонал. Во периодот од 16.03.2020 па понатаму, канцеларијата ќе биде без постојано присутен персонал, но електронската комуникација ќе се одвива редовно. Комуникација со ИОРРМ ќе се одвива преку електронска достава на следната е-пошта contact@iorrm.org.mk.