map мапа contact контакт contact форум contact ONLINE ПРЕДАВАЊА
EN
организација
прописи
акти
регистри
соопштенија
меморандуми
континуирано професионално усовршување
испит
огласи
линкови
најнови
  Институт на Овластени Ревизори
Aктуелни соопштенија:

Покана за учество на 27-та седница на Собранието на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија (ИОРРМ)

Повик за пријавување на интерес за назначување на член на ИОРРМ, за член на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на РСМ (СУНРРСМ)

Покана за следење на заедничкиот настан на ИОРРМ и Комората на проценувачи - 21.09 до 02.10.2020 (КПУ настан)

Повик за пријавување интерес за одржување предавања за Континуирано професионално усовршување во 2020 година

Годишна програма за Континуирано професионално усовршување за 2020 година

msc

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Ул. 11 Октомври
бр. 52А/1 - 3
1000 Скопје
Р. Македонија

Телефон: (02) 3227-599
Телефакс: (02) 3296-349
Е-пошта: contact@iorrm.org.mk

 
wcoa
 
wcoa
 

 
   
ОРГАНИЗАЦИСКА СТРУКТУРА
Органи на Институтот:
 • Претседател:
  • Драган Димитров
 • Собрание;
 • Управен одбор:
  • Драган Димитров
  • Душко Апостоловски
  • Антонио Велјанов
  • Владимир Соколовски
  • Крсто Несторов
  • Стојан Јорданов
  • Огњен Блажевски
  • Драган Давитков
  • Срѓан Ранѓеловиќ
 • Надзорен одбор:
  • Кристина Тилиќ
  • Јорданчо Којзаклиев
  • Верица Хаџи Василева Марковска
  • Марјан Андонов
  • Симе Јовановски
Комисии на Институтот:
 • Комисија за стандарди за ревизија:
  • Бојан Петрески
  • Анита Бошкова
  • Милена Јованова - Димоска
  • Иван Богдановски
  • Ненад Тортевски
 • Комисија за сметководствени стандарди:
  • Игор Митевски
  • Дијана Делимитова
  • Наташа Боцевска Линин
  • Елена Трпковска - Василевска
  • Мико Кацарски
  • Миа Јовановиќ
  • Ангелина Гогушевска
 • Дисциплинска комисија:
  • Радмила Миловановиќ
  • Биљана Поповска
  • Димитар Андоновски
  • Костадинка Китаноска
  • Звонко Кочовски
 • Комисија за образование, обука и публикации:
  • Жарко Михајловски
  • Славица Пековиќ
  • Кристина Куновска
  • Љубица Јоанидис
  • Ненад Ранѓеловиќ
  • Сашка Бошковска – Богдановска
  • Марија Божиновски
 • Комисија за спроведување на испитот за стекнување на звање ревизор:
  • Ване Цветанов (Претставник од СУНРРМ)
  • Проф. Д-р. Зоран Миновски
  • Маја Атанасовска
  • Даница Ганчева
  • Ирена Стојковска
 • Комисија за регистрација на ревизори и овластени ревизори:
  • Соња Чулева
  • Елена Петровска Лазаревски
  • Александар Проданоски
  • Борислав Оречовски
  • Николина Неновска
 • Комисија за контрола на квалитетот на ревизорските услуги:
  • Гоце Христов
  • Наташа Џидрова
  • Јасна Дуковска Јегени
  • Сузана Ставриќ
  • Јане Иванов
  • >
 
      Институт за Овластени Ревизори, Јануари 2007. Сите права се задржани.
Изработка и хостирање: UnetInteractive