map мапа contact контакт contact форум contact ONLINE ПРЕДАВАЊА
EN
организација
прописи
акти
регистри
соопштенија
меморандуми
континуирано професионално усовршување
испит
огласи
линкови
  Институт на Овластени Ревизори
Aктуелни соопштенија:

Повик за пријавување интерес за одржување предавања за Континуирано професионално усовршување во 2020 година

Покана за учество на on-line КПУ предавања за 2020 година – 26 јуни 2020 година

Оглас за вработување - внатрешен ревизор

Покана за учество на on-line предавања за континуирано професионално усовршување (КПУ) за 2020 година/strong>

Известување во врска со закажаната 27-ма седница на Собранието на ИОРРМ

Информација до членството на ИОРРМ

Покана за учество на 27-та седница на Собранието на ИОРРМ

Известување за склучен договор со ACCA - промоција за запишување на нови кандидати на ACCA

msc

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Ул. 11 Октомври
бр. 52А/1 - 3
1000 Скопје
Р. Македонија

Телефон: (02) 3227-599
Телефакс: (02) 3296-349
Е-пошта: contact@iorrm.org.mk

 
wcoa
 
wcoa
 

 
   

Совет за унапредување и надзор на ревизијата
http://www.sunr.mk

Министерство за финансии на Република Македонија
www.finance.gov.mk

Народна банка на РМ
www.nbrm.gov.mk

Службен весник на РМ
www.slvesnik.com.mk

Централен регистeр на РМ
www.crm.org.mk

Институт на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија (ИСОС)
www.isos.com.mk

International Federation of Accountants
www.ifac.org

International Accounting Standards Board
www.iasb.org

International Organisation of Supreme Audit Institutions
www.intosai.org

International Association of Insurance Supervisors
www.iasweb.org

Institute of Internal Auditors
www.theiia.org

Basel Committee on Banking Supervision
www.bis.org

The Road to Europe: Program of Accounting Reform and Institutional Strengthening (REPARIS)
http://www.worldbank.org/cfrr

      Институт за Овластени Ревизори, Јануари 2007. Сите права се задржани.
Изработка и хостирање: UnetInteractive